Facebook

Twitter


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور است.

8:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

9092305479

مشاوره حقوقی تلفنی از خط ثابت

Twitter

اینستاگرام

جستجو
فهرست

آیا ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج است؟

مشاور حقوقی دکتر براتعلی پور > آیا ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج است؟
0
0

خانواده. تمکین. آیا ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج است؟

0
0

صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده، موجب موجه شدن عدم تمکین زوجه نسبت به زوج نمی‌شود

 

 

 

تاریخ رای نهایی: 1392/12/12     شماره رای نهایی: 9209970224502104

 

 

 

رای بدوی

 

در خصوص دادخواست ع.الف. فرزند م. به‌طرفیت ز.الف. فرزند ق. به خواسته الزام به تمکین دادگاه با توجه به اظهارات خوانده مبنی بر اینکه همسرش رابطه نامشروع باخانمی دیگر دارد و وی تا در خانه آمده و مزاحمت می‌نماید و خواهان نیز اقرار به رابطه با آن خانم دارد و مزاحمت او را ردّ نمی‌نماید و با توجه به وضع موجود تحمل زندگی زناشویی در حد عسر و حرج است لذا دادگاه خواسته را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی صادر می‌نماید. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ ذوالفقاری

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. از دادنامه شماره 1743 مورخه 22/10/92 شعبه محترم هفتم دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیه به‌طرفیت خانم ز.الف. به خواسته تمکین نسبت به وظائف زوجیت در پرونده کلاسه 1288/92 تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف ایجاد مزاحمت خانمی برای زوج یا رابطه احتمالی زوج با نامبرده دلیل عدم تمکین زوجه شرعی و قانونی نسبت به زوج نمی‌باشد بنا به‌مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترضٌ‌عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به‌ضرورت تمکین خانم ز.الف. از همسرش ع.الف. صادر و اعلام می‌دارد اجرای حکم منوط به تهیه منزل و لوازم و اسباب در حد شئون زوجه می‌باشد. رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نحوی ـ غفاری

 

 

 

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SndtMjMzRXNjcjg9

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا