دادخواست 1ثبات مالکیت

برداشت غیرمجاز کارمند 1ز حساب مشتریان

آیا دادخواست اثبات مالکیت، در رابطه با ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع است؟

آیا فروش مال غیر بدون سوء نیت و برای خود مالک جرم است؟

تنفیذ معامله نسبت به مال غیرمنقول، اثبات مالکیت نیست بلکه تنفیذ قرارداد طرفین است و طبیعتاً دادخواست اثبات مالکیت، در قبال ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع نیست ولی تنفیذ معامله، منافاتی با قانون ثبت ندارد. 2- در ضمن تحویل مبیع مستلزم مالکیت رسمی فروشنده نیست و این از آثار عقد بیع است و صرفاً در صورت درخواست الزام به انتقال رسمی از ناحیه خریدار، فروشنده باید مالک رسمی باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/29     شماره رای نهایی: 9309970220100240
رای بدوی در خصوص دعوی آقای م.و. فرزند ق. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- ب.ع. 2- ع.الف. 3- م.ج. 4- ن.د. 5- ش. به خواسته تنفیذ معامله و تحویل ملک خریداری‌شده. ضمناً بهای خواسته را مبلغ 51/000/000 ریال تقدیم می‌کنم با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات خواهان و مستندات دعوی قطع‌نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن اولاً- خواسته تنفیذ معامله فاقد مبنای حقوقی و قانونی می‌باشد زیرا با توجه به حاکمیت قواعد صحت و لزوم در قراردادها و لازم‌الاتباع بودن آن‌ها ضرورتی جهت اظهارنظر نسبت به صحت و اصالت آن نیست مگر اینکه بر صحت آن ایراد شود که در مانحن‌فیه چنین نیست. ثانیاً – دعوی تحویل مبیع فرع بر تنظیم سند بوده و مبایعه‌نامه عادی مورد استناد خواهان در وضعیت حاضر به‌موجب مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت قابل‌پذیرش نبوده و قبل از استقرار مالکیت رسمی و قانونی خواهان نمی‌تواند مثبت حقی برای ایشان در دعوای حاضر بوده و منشأ اثر قانونی در این خصوص باشد. بنابراین دعوی خواهان در وضعیت موجود قابلیت رسیدگی را ندارد. بنا به‌مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند


رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.و. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- ب.ع. 2- ع.الف. 3- م.ج. 4- ن.د. 5- ش. نسبت به دادنامه شماره 0994-920 مورخ 7/12/92 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر تنفیذ معامله 28/1/82 و تحویل ملک خریداری‌شده می‌باشد با التفات به رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده، دادنامه تجدیدنظر خواسته با استدلال مطروحه مواجه با اشکال است زیرا اولاً تنفیذ مبایعه‌نامه، اثبات مالکیت نیست بلکه تنفیذ قرارداد طرفین است و طبیعتاً دادخواست اثبات مالکیت، در قبال ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع نمی‌باشد ولی تنفیذ معامله، منافاتی با مواد 47 و 48 قانون ثبت ندارد ثانیاً تحویل مبیع مستلزم مالکیت رسمی فروشنده نیست و این از آثار عقد بیع است و صرفاً در صورت درخواست الزام به انتقال رسمی از ناحیه خریدار، فروشنده باید مالک رسمی ‌باشد بنابراین دادنامه مزبور در هر دو شق مخدوش است این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=N1oxbm1HQ0ZYbFE9

اسناد و امور ثبتیامور ملکی و قراردادهاحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *