متن صلح عمری

مالیات بر ارث

متن صلح عمری برای تنظیم در دفترخانه چیست؟

صلح عمری چیست و در کجا کاربرد دارد؟

یک نمونه از قرارداد صلح عمری:

 صلح به شرط عمری
مصالح: آقا/ خانم…… فرزند…… به شناسنامه شماره…… صادره از…… متولد
و شماره ملی…………………… مقیم………………… کدپستی
متصالح: آقا/ خانم…… فرزند…… به شناسنامه شماره…… صادره از…… متولد……
و شماره ملی…………………… مقیم………………… کدپستی14
مورد مصالحه، حدود و محل آن:ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه… قطعه… تفکیکی به مساحت… مترمربع دارای پلاک ثبتی شماره… فرعی… از…. اصلی واقع در بخش… تهران با جمیع توابع عرفی و قانونی آن (به شرح سند مالکیت) مورد ثبت یک جلد سند مالکیت به شماره دفترچه مالکیت… شماره ثبت… صفحه… دفتر… که سند مالکیت در تاریخ… به نام مصالح ثبت و صادر شده (یا طبق سند قطعی شماره… دفترخانه… به نام مصالح انتقال یافته است
به نشانی (تهران……..) و حدود اربعه مورد مصالحه طبق صفحه سند مالکیت فوق‌الذکر می‌باشد
به انضمام کلیه حقوق مصالح نسبت به حق‌الامتیاز برق اختصاصی به پرونده شماره… (به قدرالسهم از حق‌الامتیاز برق عمومی شماره… و حق‌الاشتراک آب شهری به شماره پرونده… و حق‌الاشتراک گاز شهری شماره پرونده…. منصوبه در مورد مصالحه با ودایع مربوط و متصالح ضمن این سند پرداخت هرگونه بدهی مصرفی و انشعاب برق اختصاصی و بقدرالسهم آب و گاز و برق عمومی را قبول نمود
به اظهار متصالحین جزء اشخاص ممنوع‌المعامله نمی‌باشند و هرگونه مسؤولیت ناشی از اظهارات خود را شخصاً و متضامناً به عهده گرفتند

مصالح ضمن این سند متصالح را نماینده خود قرار داد که در صورت بروز هرگونه اشتباه قلمی در تنظیم سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحی مربوطه را بدون تغییر در ارکان و ماهیت سند را تنظیم و امضاء نماید

وجه‌المصالحه مبلغ…. ریال که به اظهار مصالح تماماً به وی پرداخت شده و اقرار به دریافت نمود. متصالحین کافه خیارات خصوصاً خیار غبن و تدلیس را از خود سلب و اسقاط نمودند حسب‌الاظهار مصالح، منافع مورد مصالحه قبلاً به شخصی واگذار نشده است. مورد مصالحه به تحویل و تصرف متصالح داده شد و متصالحین ضمن قرائت سند و اطلاع از محتویات و مندرجات و مستندات و حدود و مشخصات آن با رضایت خود ثبت و سند را امضاء نمودند
ضمن همین سند متصالح حق انتفاع از مورد مصالحه را به صورت سکنی در حق مصالح مادام‌الحیات وی و بالمباشره او برقرار کرد. و مصالح اقرار به قبض مورد انتفاع نمود
هزینه‌های اساسی مورد مصالحه به عهده متصالح و هزینه مصرفی برق و تلفن و شارژ و نقاشی و کسر و انکسار درب و شیشه و غیره به عهده مصالح است

مستندات تنظیم سند

پاسخ استعلام ثبتی از اداره ثبت منطقه مبنی بر عدم بازداشت مورد مصالحه و مطابقت سند با دفتر املاک گواهی پایان ساختمان حق‌الثبت به مبلغ… ریال که براساس ارزش معاملاتی اعلامی توسط اداره دارایی فوق محاسبه و طبق قبض شماره… مورخ… به بانک ملی شعبه… واریز شد
برای تنظیم سند اوراق شماره…… و…… مصرف و قبض تحریر شماره… صادر و تسلیم مودی گردید به تاریخ    /    /1397 شمسی                                               محل امضاء
http://www.estate-lawyer.ir/default.aspx?cmd=Page&SCid=401&title=%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9-

متن وکالت نامه مطلق یا جامع چیست؟

اسناد و امور ثبتیحقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *