معیار پرداخت، قیمت دیه، زمان وقوع حادثه، زمان پرداخت دیه