رسیدگی به دعوی ناشی 1ز عدم ایفای تعهد قراردادی

مرجع صالح رسیدگی به دعوی ناشی از عدم ایفای تعهد قراردادی، کدام دادگاه محل است؟

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت در تهران چگونه است؟

مرجع صالح رسیدگی به دعوی ناشی از عدم ایفای تعهد قراردادی، دادگاه محل وقوع قرارداد می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/11/04     شماره رای نهایی: 9309970925102998

خلاصه جریان پرونده
آقای م. بر مبنای مبایعه‌نامه عادی مورخ 23/05/90 آقای ع. ساکن تهران را متعهد پرداخت اقساط بانکی تسهیلات دریافتی در مورد آپارتمان مورد معامله تا زمان تنظیم قرارداد واگذاری و تسویه‌حساب با تعاونی مسکن الف. دانسته و دعوی الزام به ایفای تعهد تا تنظیم سند طبق قرارداد 27/06/90 در دفتر اسناد رسمی و خسارت قانونی تقدیم شورای حل اختلاف شهرستان قزوین کرده است. شورای مذکور موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی قزوین دانسته و پرونده را با تصمیم شماره 930161-26/06/93 به دادگاه ارسال کرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی قزوین به استناد مواد 10 و 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 400769-07/08/93 به شایستگی محل اقامت خوانده پرونده را به محاکم عمومی تهران ارسال کرده است و شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران با استدلال به این‌که محل وقوع عقد قزوین و دعوی مربوط به مال غیرمنقول است، به استناد ماده 13 قانون مذکور با نفی صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 700745-26/09/93 به شایستگی دادگاه‌های عمومی قزوین پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارداد طرفین و دعوی مطروحه از طرف خواهان و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی قزوین (شعبه 4) و دادگاه عمومی تهران (شعبه 27) با تأیید صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی قزوین ترجیحاً شعبه چهارم بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌آید.
رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور ـ مستشار
بهنام‌اصل ـ سلیمانی
http://j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=MlN0VjUxbkNMWms9

دسته‌بندی نشده

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *